A jelen Általános Szerződési Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazza Tarkovács Cecilia egyéni vállalkozó  (székhely: 8083 Csákvár, Szabadság u. 26.; adószám: 59564988-1-27), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által nyújtott, online előadásokkal, online és személyes gyermeknevelési konzultációkkal, illetve egyéb csoport foglalkozásokkal (továbbiakban: Programok) kapcsolatos tevékenységek vonatkozásában tartalmaz általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató adatai

Név: Tarkovács Cecilia egyéni vállalkozó

Székhely: 8083, Csákvár, Szabadság u. 26.

Nyilvántartásba vétel szám: 57611503

Adószám: 59564988-1-27

Telefonszám: +36 20 968 30 39

Email cím: cecilia.tarkovacs@gmail.com

 

A Felek között létrejött szerződés nyelve a magyar.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint annak értelmezésekor a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (továbbiakban: Ptk). A szerződés határozott idejű, az adott Programra szól.

 

Jelen ÁSZF 2022.08.01.  napjától hatályos.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben az ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelezőérvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Különleges szerződési feltételek esetén Felek külön íven szövegezett írásbeli megállapodást kötnek. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Különleges szerződési feltételek között ellentmondás adódna, úgy a Különleges szerződési feltételek szerint jön létre a szerződés.

Szolgáltató honlapján –  https://gyerekrehangolva.hu/ – tájékoztatja a Jelentkezőket a szolgáltatásokról, feltüntetve az azokról szóló lényeges ismereteket, a bruttó árakról, az esetleges további költségekről.

Szolgáltató honlapján https://gyerekrehangolva.hu/ található információk – úgymint: szolgáltatások, árak, leírások – tájékoztató jellegűek. Szolgáltató a változtatás jogát fenntartja, arról a fogyasztókat a változás előtt a honlapon tájékoztatja.

A jelen szerződésben „Jelentkező”-ként értelmezendő a Programon résztvevő, illetve az őt képviselő törvényes képviselő.

Szolgáltatás kiválasztása, jelentkezés

A honlapon meghirdetett programokon korlátozott számban vehetnek részt az ott meghatározott korú gyermekek valamint a hozzátartozóik.

Szolgáltató minden esetben megjelöli azt a minimális létszámot, amely szám elérése esetén indítja a programot.

A meghirdetett programokra kiskorúak nevében csak törvényes képviselőjük jelentkezhet akként, hogy pontosan kitöltve megküldik Szolgáltató részére az adott programnál feltüntetett jelentkezési lapot, megadva a szükséges adatokat, vagy személyen – telefonon vagy a Szolgáltató honlapján megadott e-mail címen – jelentkeznek Szolgáltatónál. Szolgáltató a jelentkezést minden esetben 24 órán belül visszaigazolja, de ez nem jelenti a jelentkezés elfogadását.

A Jelentkező törvényes képviselő vállalja, hogy amennyiben az szükséges, másik törvényes képviselő tájékoztatása mellett nevezi gyermekét bármelyik Programra.

A megfelelő számú jelentkezést követően, Szolgáltató megküldi a program díjáról szóló értesítőt, melyet az azon feltüntetett fizetési határidőig szükséges kielégíteni átutalással vagy személyesen készpénzben Szolgáltató által a díjbekérőn feltüntetett bankszámlaszámra. Amennyiben a díj megfizetésére a megadott határidőig nem kerül sor, a jelentkezés törlődik, Szolgáltató jogosult az esetlegesen várólistán lévő Jelentkezővel betölteni a felszabadult helyet. Tekintettel arra, hogy a díj be nem fizetésével a helyfoglalás automatikusan megszűnik, arról Szolgáltató nem köteles a Jelentkezőt értesíteni.

A Jelentkező részletfizetési szándékát jelentkezéskor szükséges jeleznie a Szolgáltató felé (jelentkezési lapon, emailben vagy telefonon). Részletfizetés esetén a Jelentkező a Program kezdeti időpontját megelőző legalább 5 napon belül köteles a fennmaradó összeget átutalással vagy személyesen készpénzben kiegyenlíteni.

Amennyiben a fenti időpontig, de legkésőbb a Program megkezdéséig a fennmaradó összeg kiegyenlítése nem történik meg, illetve nem történik elállás a Kormányrendeletben foglaltak szerint, a Jelentkező elveszti helyét. A már megfizetett előleget – bánatpénz jogcímén – Szolgálató nem köteles visszafizetni Jelentkező részére.

Fizetési módok

A szolgáltatási díj kiegyenlítéséhez az alábbi fizetési módok közül lehet választani:

  1. a) készpénzes fizetés, a kiválasztott program helyszínén – előzetesen egyeztetve.
  2. b) Banki átutalás, Tarkovács Cecilia WISE Bank-nál vezetett,

12600016-18026435-39903120 számú bankszámlaszámra.

Szolgáltató minden pénzügyi teljesítést követő legfeljebb 48 órán belül kiállítja és elektronikus úton megküldi a számlát Jelentkező részére.

A szerződés a teljes részvételi díj megfizetésével jön létre.

Amennyiben bármely Program az alábbi esetekben elmarad, a befizetett összegek visszafizetésre kerülnek:

  • az adott Programot vis maior miatt nem lehet személyes jelenlét megtartani – kivéve, ha az on-line megtartható;
  • amennyiben a Szolgáltatónak felróható okból marad el valamely Program, és a következő, 12 hónapon belül felajánlott időpont nem felel meg Jelentkezőnek.

Jelentkező tudomásul veszi, hogy amennyiben a Programon résztvevő olyan magatartást tanúsít, mely lehetetlenné teszi a további jelenlétet, a megállapodás Szolgáltató részéről felmondásra kerülhet – a részvételi díj visszafizetésének kötelezettsége nélkül. Ezen esetben Jelentkező nem élhet a Kormányrendelet szerinti elállási jogával.

Elállás jog, szerződés megszűnése

I.

45/2014 (II.26.) Kormányrendelet (továbbiakban: „Kormányrendelet”) hatálya alá tartozik, vonatkozik rá a szerződéskötést követő 14 napon belüli elállási jog.

Amennyiben a Jelentkező elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű, a Kormányrendeletre vonatkozó hivatkozást tartalmazó nyilatkozatát köteles eljuttatni az cecilia.tarkovacs@gmail.com e-mail címre. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát.

Szolgáltató – az ügyfél elállási jogának határidőben, illetve a szolgáltatás megkezdése előtti gyakorlása esetén – a teljes díjat visszautalja ügyfél bankszámlaszámára vagy készpénzben fizeti vissza.

II.

Jelentkező jogosult lemondani a jelentkezést, azaz elállni a szerződéstől a Program megkezdése előtt. Amennyiben a lemondásra a Program kezdeti időpontja előtt legalább 10 nappal kerül sor, Szolgáltató „bánatpénz” jogcímen 7.000 (hétezer) Ft, amennyiben 10 napon belül kerül sor a lemondásra, 10.000 (tízezer) forint visszatartására jogosult.

III.

Amennyiben a Jelentkező a Program megkezdését követően mondja fel a szerződést, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a befizetett díj egészét sem időarányos részét.

Felelősség

Szolgáltató kizár minden felelősséget az olyan helyzetekre, melyek a Jelentkező magatartása, a Házirend be nem tartása, az alapvető viselkedési normák figyelmen kívül hagyása miatt következik esetlegesen be.

A fenti esetekben, illetve amennyiben a Jelentkező veszélyezteti a saját és a többi Jelentkező egészségét és testi vagy lelki épségét, Szolgáltató jogosult a Jelentkezőt kérni, hogy hagyja el a Programot.

Személyes adatok kezelése

A Szolgáltatónál történő személyes adatok kezeléséről a https://gyerekrehangolva.hu/ honlapcímen található tájékoztatóból tájékozódhatnak.

Harmadik fél, azaz Szolgáltatóval szerződéses jogviszonyban lévő szakemberek részére Szolgáltató kizárólag a szerződés teljesítése céljából és szükséges mértékben adja át az érintettek személyes adatait. Ilyen esetben a szakemberek adatfeldolgozókként kötelesek Szolgáltató, mint adatkezelő, érintettek személyes adatainak kezelésére vonatkozó utasításait betartani.

Záró rendelkezések

Jelen Általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv (továbbiakban: „Ptk.”), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye

Név: Tarkovács Cecilia ev.

Székhely: 8083 Csákvár, Szabadság u. 26..

Email cím: cecilia.tarkovacs@gmail.com

Mellékletek:

  1. Adatkezelési tájékoztató: